6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METN

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (“Foder veya Dernek” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olduğumuz ve https://finkurs.org/ sitesi (“Finkurs”) üzerinden sizlere sunduğumuz faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin Aydınlatma Metnimizi (“Aydınlatma Metni”) sizlerle paylaşmak isteriz.

 1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

İsim, soyisim, doğum tarihi, telefon numarası, mesleki bilgiler, eğitim bilgileri, e-posta adresi ve beyan etmeniz halinde cinsiyet verileriniz(birlikte “Kişisel Veriler”), Foder tarafından; üyelik süresinin bitiminden itibaren, aksi tarafınızca yazılı olarak talep edilmiş olmadıkça [10] yıl boyunca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla;

 • 5253 sayılı Dernekler Kanunu dahil olmak üzere ilgili yürürlükteki diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 • Dernek’in Finkurs’a ilişkin olarak taraf olduğu sözleşmelerin kurulması veya ifa edilmesi için kişisel veri işlemenin gerekli olması;
 • Dernek tarafından yürütülen projeler, çalışmalar, toplantılar, eğitimler faaliyetler hakkında üyelere, gönüllülere bilgilendirmeler yapılması; Gelecek projelere ilişkin taleplerin belirlenmesi amacıyla anketlerin düzenlenmesi;
 • Yürürlükteki mevzuata riayet edilmesinin temin edilmesi, ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda kişisel verilerin delil olarak kullanılabilmesi;
 • Finkurs’un ana faaliyet konusunu oluşturan finansal okuryazarlık eğitimlerine kayıt yaptırabilmeniz ve size yönelik, eğitim sonunda kişiye özel sertifika oluşturmak dahil, hizmetlerin sağlanabilmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak, sözlü ve/veya yazılı elektronik ortamlar aracılığı ile işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, sayılan kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız da dahil olmak üzere;

 • Gönüllerle ve dernek üyeleriyle iletişime geçilmesi; 5253 sayılı Dernekler Kanunu dahil olmak üzere ilgili diğer yürürlükteki mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 • Dernek tarafından yürütülen projeler, çalışmalar, toplantılar, eğitimler faaliyetler hakkında üyelere, gönüllülere bilgilendirmeler yapılması;
 • Foder’in meşru menfaatleri kapsamında kişisel veri işletmeninin zorunlu olması;
 • Finkurs aracılığı ile ve iş ortaklarının desteğiyle gerçekleştirilecek projelerin/eğitimlerin hayata geçirilmesi;
 • Finkurs’un ana faaliyet konusunu oluşturan finansal okuryazarlık eğitimlerine kayıt yaptırabilmeniz ve iş ortakları tarafından size yönelik, eğitim sonunda kişiye özel sertifika oluşturmak dahil, hizmetlerin sağlanabilmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçları kapsamında yurt içinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza aktarılacaktır. İş ortaklarımız, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması için tabi oldukları mevzuat ve kanunlara uygun olarak hareket etmektedir. Finkurs’ta yer alan projelerin/eğitimlerin hangi iş ortağı desteği ile gerçekleştirildiği ilgili projeye/eğitime ayrılan sayfada yer almaktadır.

 1. Açık Rızanız Kapsamında İşlenen ve Aktarılan Kişisel Verileriniz

Bazı kişisel verilerinizin aktarılması veya işlenmesi için açık rızanız gerekebilir. Bu hallerde, Size yapılacak aydınlatma sonrası açık rızanızı Foder’e belirtilen araçlarla iletebilirsiniz. Açık rızanızı; rızanızın alınacağı işlemeye dair aydınlatma yapıldıktan sonra Foder’e iletebilirsiniz. Açık rızanıza dayaranak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, açık rızanızı geri çekmeniz durumunda durdurulacaktır.

İletişim amaçlarıyla kullanılan kanallara üye olmak için açık rızanız gerekmekte olup kayıt sayfasında yer alan “Tarafımla sağlamış olduğum iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçilmesine onay veriyorum.” kutucuğunu işaretleyerek veya herhangi bir zamanda sitede yer alan bülten üyeliği kısmına kaydolarak tarafınızla iletişime geçilmesine ilişkin açık rıza verebilirsiniz. Tarafınızla iletişime geçilmesine ilişkin açık rıza vermeniz halinde Finkurs faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sağlanması veya bültenlerin paylaşılması amacı ile tarafınız ile iletişime geçilecektir.

Finkurs’ta yer alan bazı linkler Finkurs dışında üçüncü sayfalara yönlendirme yapabilmektedir. İlgili üçüncü sayfalarda işlenebilecek verileriniz işbu Aydınlatma Metni kapsamı dışında olup üçüncü kişilerce verilerinizin işlenecek olması halinde ilgili üçüncü kişi veri sorumlusu tarafından hazırlanan aydınlatma metnini okuyarak karar vermeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

FinKurs platformumuzda değerlendirme yapmanız ve açık rızanızın varlığı halinde platform hakkındaki geri bildirimlerinizin toplanması ve değerlendirilmesi kapsamında katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, katılımcı memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve sosyal medya platformlarında tanıtım yapılması amaçlarıyla Katılımcı Bilgilerinizin (değerlendirme, başlık, yorum metni, yorum/değerlendirme tarihi, kullanıcı adı – soyadı, profil fotoğrafı) değerlendirilmeleriniz ile birlikte sosyal medya platformlarında paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta, otomatik olan yollarla işlenmekte ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesi kapsamında aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, işleme amaçlarımız kapsamında sınırlı şekilde, sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ortamlarda Foder aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/2 uyarınca aşağıda sayılmış olan hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Foder’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Foder’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması;
 • FinKurs platformumuzda değerlendirme yapmanız halinde platform hakkındaki geri bildirimlerinizin toplanması ve değerlendirilmesi kapsamında katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, katılımcı memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve sosyal medya platformlarında Katılımcı Bilgilerinizin (değerlendirme, başlık, yorum metni, yorum/değerlendirme tarihi, kullanıcı adı – soyadı, profil fotoğrafı) değerlendirilmelerinizin paylaşılması gibi sair tanıtım faaliyetlerinde kullanılması süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla bilgilerinizi açık rızanıza dayanarak,
 • Hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi veya kolluk kuvvetlere ait taleplerin karşılanması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 1. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

Kişisel verilerinize ilişkin aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e) Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. f) KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. g) e) ve f) bentleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ne uygun olarak ilgili talebinizi tevsik eden belgelerle yazılı ve ıslak imzalı olarak (İnönü, Cumhuriyet Cad., No:111/3, Şişli/İstanbul 34373) adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde kayıtlı olan bir elektronik posta adresiniz varsa bu elektronik posta adresinden göndereceğiniz bir elektronik posta veya kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) veya güvenli elektronik imza veya mobil imzalı şekilde bilgi@fo-der.org adresine gönderebilirsiniz.